Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Uçuğun Doğal İlacı

Uçuğun Doğal İlacı

Ha­va de­ği­şim­le­ri ken­di­ni yo­ğun ola­rak his­set­ti­ri­yor.

13.09.2013 08:27

Ha­va de­ği­şim­le­ri ken­di­ni yo­ğun ola­rak his­set­ti­ri­yor.Ba­ğı­şık­lık sis­te­mi de bu de­ği­şim­den na­si­bi­ni alı­yor. Nez­le, grip ve il­ti­ha­bi du­rum­lar or­ta­lar­da kol ge­zi­yor.Ba­ğı­şık­lık sis­te­mi dü­şün­ce de uçuk dev­re­ye gi­ri­yor. Prof. Dr. Er­dem Ye­şi­la­da uçu­ğun ve il­ti­ha­bi du­rum­la­rın kur­ta­rı­cı­sı­nın me­li­sa bit­ki­si ol­du­ğu­nu söy­le­di.Me­li­sa yap­rak­la­rı­nın çe­şit­li araş­tır­ma grup­la­rı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­da vi­rüs­ler üze­rin­de et­ki­si­nin ka­nıt­lan­mış ol­du­ğu­nu da söy­le­yen Prof. Ye­şi­la­da, “Me­li­sa­dan el­de edi­len uçu­cu ya­ğın an­ti­vi­ral et­ki­si  vardır. Ağız ve bo­ğaz­da gö­rü­len il­ti­hap­la­rın te­da­vi­sin­de me­li­sa bit­ki­sin­den fay­da­lan­mak ge­re­ki­r” de­di.

Yorumlar | 0
üye profil